Gustav V och Drottning Viktoria

Salut på strömmen

Pansarbåtarna Gustav V och Drottning Viktoria ger salut sannolikt för Konungen eller annan
medlem av det kungliga huset någon gång i början eller mitten av 1920-talet. Som framgår
är fartygen lika varandra. Det var först 1931 som båtarna kom att skilja sig åt genom
olika skorstensarrangemang. Drottning Viktoria kom dock att behålla sina båda raka skorstenar medan
Gustav V:s sammanfördes till en skorsten 1930 och året efter kröktes den förliga skorstenen på
Sverige.
Under första halvan på 1920-talet inträffade en annan händelse som gav eko i pressen. Pansarbåtarna
skulle i fortsättningen benämnas pansarskepp. Detta föranledde en notis i aftonbladet i februari 1926 med
följande lydelse:

"...I all denna dysterhet framträder försvarsministern hr Per Albin Hansson som ett skinande ljus. Inte bara
det, att han tar första pris i bowling, dymedelst visande sin personliga träffsäkerhet när det gäller kulor,
han har också tagit ett stort steg till stärkande av Sveriges sjömilitära prestige. Därom upplyses
i följande kommuniké, som utsändes på tisdagen: 'K.m:t har befallt, att flottans pansarbåtar skola
fr. o. m. den 16 mars benämnas pansarskepp'
...Låt oss också hoppas, att hr Hanssons bönhaseri i vederdöparnas yrke får vederbörlig effekt
till fiendens skrämmande! Det kommer att heta, att Sverige har bytt ut sin flotta av pansarbåtar
mot en flotta av pansarskepp. Den ryska flottan kan förväntas krypa långt in i Finska viken,
när sådana rykten komma ut..."


Uppgifterna och citatet hämtat ur boken Pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson. Bilden är utgiven som vykort av Harald Olsen Stockholm med nr 268.

Tillbaka
Till startsidan